Salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra lystbutikk.no til forbrukere.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på lystbutikk.no er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling. Versjonsnummeret blir gjentatt på ordrebekreftelsen.

Alt. 1: For å kunne handle på lystbutikk.no må du ha fylt 18 år.

Alt. 2: Er du under 18 år kan du bare handle på postoppkrav, eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder. Til Svalbard tilkommer det et ekstra frakt gebyr, se forsendelse.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

Dersom du vil at vi skal sende eventuelle purringer, påkrav etc. til deg med e-post, sms eller tilsvarende elektroniske kommunikasjonsmetoder, må du uttrykkelig akseptere dette ved å krysse av i en avkrysningsboks eller lignende.”

1. Parter

“Selger er: Dalen Gruppen AS, Postboks 224, 1901 FETSUND med org.nr.: 989 167 294, telefon: 64000333, telefaks: 64000334,  post@dalengruppen.no, og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

2. Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken

”For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen (se lenke), som består av følgende punkter:

  1. Orientering
  2. Valg av produkter
  3. Handlekurven
  4. Valg av forsendelses- og betalingsmåte
  5. Eventuell registrering
  6. Kontroll av bestillingen
  7. Bekreftelse av bestillingen
  8. Mottak av ordrebekreftelse”

 

3. Bestillings- og avtaleprosess

”Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.”

4. Opplysninger gitt i nettbutikken

”Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.”

Vi gjør oppmerksom på at produktmålene er ca mål. Derfor kan det være avik på noen millimeter i forhold til oppgitt produkt spesifikasjon.

5.  Priser

”Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.”


6. Betaling.

”Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom postoppkrav, bank- eller kredittkort, e-penger (mikrobetalinger etc.), eller som kredittkjøp.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling.  Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Kortet blir belastet – (1 dager) etter at forsendelse er foretatt.

Dalen Gruppen AS samarbeider med PBK Outsourcing AS som er et eksternt inkasso firma. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 500, for å dekke våre utlegg. Alle gebyr for uavhentede pakker vil bli fakturert fra PBK Outsourcing AS.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Dette gjelder bare kunder over 18 år.

Ved delleveranser belastes kun delleveransen. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med Forsinkelsesrenteloven (lov om renter ved forsinket betaling med mer ),  i henhold til den hver tid gjeldende rentesatsen

 

7. Levering og forsinkelse

”Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.”

8. Undersøkelse av produktene

”Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.”

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

”Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig.

Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.  ”

10. Garanti

”Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9.

11. Angrerett

”Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke for CD-plater, DVD-plater, VHS-kassetter eller datamaskinprogrammer når forseglingen på produktet er brutt. 

Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak
datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.) faller retten til å angre bestillingen bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server.

Vi gjør oppmerksom på at intimprodukter ikke lenger regnes som "i samme stand" dersom de er brukt/testet eller forpakningen er brutt, dette siden de da ikke lenger kan selges.

Angreretten gjelder ikke, viser til Angrerettsloven §12:
a) dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde,
og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende
omsorg fra forbrukerens side
b) varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake
c) varer som raskt forringes fysisk

12. Personopplysninger

”Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Det er kun webmaster og daglig leder som har tilgang til denne informasjonen som ligger sikkert lagret på våre servere.

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Som standard vil vi kun bruke dine personopplysinger for at vi skal kunne gjennomføre handelen, du må selv aktivt velge om annet er ønskelig slik som å motta nyhetesbrev mm.


Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

 1. du har samtykket i utleveringen, eller
 2. når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
 3. i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss så skal vi hjelpe deg så godt som mulig.

 

13. Salgspant

Vi tar ikke salgspant.

14. Tvister

Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Romerikes domstol som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.
Forje Majeure
lystbutikk kan ikke ta ansvar for konsekvenser forårsaket av elementer utenfor selskapets planleggingsmessige kontroll, som naturkatastrofer, krig etc.